جدول بارگیری و حمل لوله های فولادی

تعداد شاخه قابل بارگیری سایز لوله / اینچ
تریلیر - 12 متری کامیون - 6 متری
63 50 8
44 50 10
27 40 12
27 33 14
20-21 25 16
15 18 18
15 13 20
10 13 22
10 10 24
6 6 26
6 5 28
6 3 30
6 3 32
3 3 36
3 3 38
3 3 40
3 3 42
3 3 44
3 3 48
1 1 56

۱: حداکثر ظرفیت بارگیری برای کامیون تک ۱۰ تن، کامیون جفت 15 تن و برای تریلر ۲۲ تن می باشد
۲: ظرفیت بارگیری و حمل لوله های قطورتر از ۴۸ اینچ تنها یک شاخه می باشد
3: این جدول مخصوص کامیون های با اتاق استاندارد و تریلرهای با عرض ۲،۵۰ متر و طول حداقل ۱۲ متر می باشد
4: در صورت استفاده از زیر سری چوبی ظرفیت بارگیری برخی از لوله های قطور نظیر ۴۸ اینچ قابل افزایش می باشد
5: طول شاخه قابل حمل با کامیون حداکثر ۶ متر و با تریلر حداکثر ۱۲ متر می باشد