فرم استخدام بخش مالی

  • آخرین حقوق دریافتیعلت قطع همکاریمدت همکاریسمتزمینه فعالیت شرکتنام شرکت/سازمان 
    افزودن یک ردیف جدید
  • مهارت های عمومی

  • مهارت های تخصصی بخش مالی

  • انواع فایل های مجاز : txt, jpg, doc, rar, zip, pdf.
    فقط فرمت txt, jpg, doc, rar, zip, pdf