۱۳۹۷-۰۴-۰۲

بازاریابی ویروسی ۲

«بازاریابی ویروسی ۲»   پیشنهاد می‌شود پیش از مطالعه این بخش، بخش «بازاریابی ویروسی ۱» به عنوان پیش نیاز مطالعه شود.   ۱- انواع بازاریابی ویروسی […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۹

بازاریابی ویروسی ۱

۱– مقدمه ویروس، یک پوشش پروتئینی است که شامل مواد ژنتیک است. ویروس حمله ‌کننده از پوشش پروتئینی خود برای اتصال به یک سلول سالم استفاده […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۴

“نکات قابل توجه در بازاریابی اینترنتی”

بازاریابی ساندویچی : سریع، زود، فشرده، ساده و به میزان نیاز بیسوادان قرن ۲۱، کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند و یاد بدهند. آنچه را یاد […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۳

داستان موفقیت جک ولش از زبان خود

جک ولش: سرنوشت خود را به دست بگیرید در غیر این صورت، دیگری آن را در کنترل خود خواهد گرفت” در این مقاله جک ولش ضمن ارائه […]